Oracle APEX

oracle apex
Oracle APEX je razvojna platforma sa niskim kodom kojoj možete besplatno pristupiti. Otvaranjem naloga pristupate platformi koja omogućava jednostavno učitavanje podataka, upravljanje objektima baze podataka, razvoj REST interfejsa i pravljenje desktop i mobilnih aplikacija. Nakon kreiranja naloga potrebno je da kreirate radni prostor i dodelite mu ime a potom i izaberete postojećeg korisnika baze podataka sa liste ili unesete ime novog korisnika. Možete koristiti App Builder za kreiranje i upravljanje Oracle APEX aplikacijama i stranicama aplikacija.

Ukoliko se oslonite na Oracle autonomnu bazu podataka, Oracle automatski vrši upravljanje konfiguracijom, zakrpama, nadgledanjem i nadogradnjom svih Oracle APEX komponenti. Programeri se tako mogu fokusirati na razvoj i primenu aplikacija bez ikakvih problema sa održavanjem ili ručnim održavanjem baze podataka. Dostupni su vam sledeći alati: Oracle SQL Developer Web, Oracle REST Data Services (ORDS), Oracle XML DB features, Spatial i ostali.

OCI REST API

Application Programming Interface (API) predstavlja formalizovani skup softverski kontrolisanih poziva i kompjuterskih rutina koje aplikacija može koristiti kako bi pristupila dostupnim mrežnim uslugama. Evolucija API-ja kreće sa RPC-om (Remote Procedure Call) i SOAP-om (Simple Object Access Protocol), da bi se termin REST (Representational State Transfer) prvi put uveo 2000. godine u doktorskoj disertaciji Roy Fiedling-a.

Skraćenica REST opisuje proces kojim server na zahtev, odgovora reprezentacijom nekog resursa (danas će to najčešće biti HTML, XML ili JSON dokument) i taj resurs će sadržati hipermedijske veze koje se mogu pratiti da bi se stanje sistema promenilo. Svaki takav zahtev će zauzvrat dobiti reprezentaciju resursa i tako dalje. Nakon REST-a, pojavljuju se koncepti Websocket API ali i GraphQL koji predstavlja upitni jezik za API-je.

Fiedling je tokom kreiranja REST stila identifikovao zahteve koji se primenjuju kada se kreira aplikacija zasnovana na internetu. Zahtevi se ogledaju u niskoj ulaznoj barijeri, kao što su keširanje i karakteristike klijent-server arhitekture ali i one koje su jedinstvene za REST, kao što je koncept resursa. Savremene REST usluge se fokusiraju na događaje životnog ciklusa resursa (kreiranje, ažuriranje, brisanje i pristup čitanju) predstavljene odgovarajućim HTTP metodama (PUT, POST, DELETE, GET). Standard za REST API dizajn je OpenAPI6 i zasnovan je na Swagger-u .

REST stil savršeno odgovara računarstvu u oblaku jer se mogućnosti oblaka lako mogu videti kao prvoklasni REST resursi. Kada upravljate resursima u oblaku, direktni API pozivi se retko obavljaju. Obično se API koristi preko OCI konzole , kompleta za razvoj softvera (SDK) za različite jezike, interfejsa komandne linije (OCI CLI) ili softvera infrastrukture kao koda kao što je Terraform. U svim ovim slučajevima, API pozivi su konstruisani i poslati u pozadini. Korisnik daje samo potreban unos.

oci-rest-api

OCI SDK je biblioteka za određeni programski jezik koja omogućava vašem softveru interakciju sa područjem za upravljanje oblakom Oracle Cloud Infrastructure. SDK izlaže OCI API pozive kao funkcije ili metode koje je programeru lakše koristiti i sa kojima se brže može raditi. Na ovaj način, prilagođena logika koja upravlja i nadgleda OCI resurse mogu biti ugrađeni u vaše aplikacije.

OCI CLI (interfejs komandne linije) je uslužni program komandne linije koji vam omogućava interakciju sa Oracle Cloud Infrastructure REST API-jima na skriptovan način. CLI je bogatiji opcijama u odnosu na OCI konzolu jer možete pronaći funkcije dostupne kao CLI komande koje nisu implementirane u OCI konzoli.

Terraform je alatka za obezbeđivanje infrastrukture kao koda, koja prati stanje infrastrukture kojom upravlja kako bi omogućila deklarativni pristup. Umesto definisanja i ređanja akcija u okviru interfejsa komandne linije, Terraform vam omogućava da definišete očekivano stanje vaše infrastrukture. Posao Terraforma postaje da otkrije koje akcije i kojim redosledom treba preduzeti da bi se resursi oblaka doveli u očekivano stanje. Ne morate da brinete o bilo kakvim posredničkim stanjima. Samo je rezultat bitan.

Terraform podržava raznovrstan opseg dobavljača u oblaku preko skupa dodataka koji se nazivaju provajderi. Kada pokrenete novi projekat koristeći komandu terraform init, Terraform čita vaše konfiguracione datoteke u ovom direktorijumu, otkriva kog dobavljača treba da koristite i preuzima najnoviju verziju dodatka određenog dobavljača. Dodatak dobavljača je taj koji je odgovoran za interakciju sa, u ovom slučaju, REST API-jima Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle cloud (OCI)

Oracle Cloud infrastruktura oblaka je postala opšte dostupna 2016. godine pod nazivom „Oracle Bare Metal Cloud Services“ da bi 2018. godine bila preimenovana u Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

OCI je moćna usluga koja sadrži resurse infrastrukture kao usluge (IaaS) i pruža mogućnosti računarske obrade, skladištenja i umrežavanja. Takođe ima različite platforma-kao-usluga (PaaS) mogućnosti kao što su potpuno upravljane Oracle autonomne baze podataka, poznate kao autonomna obrada transakcija (ATP) i autonomno skladište podataka (ADW), upravljana orkestracija kontejnera koristeći Kubernetes mašinu otvorenog koda i integrisani Docker registar kontejnera.

OCI ekosistem uključuje bogat izbor različitih šablona koji koriste alatku za obezbeđivanje otvorenog koda pod nazivom Terraform za primenu sistema kao što su različite NoSQL baze podataka, platforme za integraciju podataka i drugo.

OCI je dizajniran sa ključnim tehnologijama u oblaku da odgovori na zahteve poslovnih aplikacija. Pruža potpunu izolaciju instance za veću sigurnost i performanse, pomoću prilagođenih sigurnosnih čipova omogućava potpunu izolovanost korisnika oblaka, pruža L2 virtualizaciju mreže, RDMA umrežavanje klastera i fleksibilnu infrastrukturu koja se skalira.

OCI platforma omogućava brzi razvoj aplikacija: obezbeđuje DevOps platformu za CI/CD, API menadžment, AI platformu kao i integraciju sa SaaS i on-premise aplikacijama.

U okviru oblaka dostupna vam je i poslovna analitika koja može da analizira i generiše uvide iz podataka u različitim aplikacijama, skladištima podataka i jezerima podataka. Ponuđene usluge uključuju analitički oblak, poslovnu inteligenciju, otkrivanje velikih podataka, pripremu velikih podataka, vizuelizaciju podataka i Essbase.

Oracle ADF

Oracle ADF je end-to-end okvir za razvoj aplikacija.

Prvo izdanje frameworka, koji se tada nije zvao ADF već JBO (Java Business Objects), dogodilo se 1999. godine. Ubrzo mu je ime promijenjeno u BC4J (Business Components for Java). Uz BC4J, Oracle je počeo razvijati i odgovarajući IDE (Interactive Development Environment), kome je dato ime JDeveloper. Alat je pratio verzije baze i ubrzo se, u verziji 10g, prvi put pojavio termin ADF.

Oracle ADF se zasniva na J2EE standardima i open source tehnologijama i u mnogome pojednostavljuje i ubrzava izradu servisno-orijentisanih aplikacija‎ i pogodan je za programere koji kreiraju takozvane CRUD (Create, Read, Update, Delete) aplikacije koristeći web, mobilni ili desktop interfejs.

ADF framework generiše skup Java klasa koje omotavaju DML naredbe, kao i XML dokumente koji čuvaju podatke o strukturi izvora podataka. Ove Java klase preko JDBC interfejsa komuniciraju sa bazom, pri čemu su detalji implementacije pristupa bazi skriveni. Razvoj Oracle ADF aplikacija upotrebom JDeveloper-a podrazumeva da developer ima mogućnost projektovanja korišćenjem vizuelnih dijagrama i wizard-a.
JDeveloper takođe pruža mogućnost za programera da izabere da direktno manipuliše izvornim kodom u bilo kom trenutku.

Oracle ADF pruža veliki stepen fleksibilnosti. Baziran je na takozvanom Model-View-Controller (MVC) design pattern-u koji odvaja poslovnu logiku (Model) od klijenta (View) i logike upravljačkog toka (Controller).

Prvi sloj, Business Service, je odgovoran za interakciju između baze podataka i Model sloja i za većinu poslovne logike. ADF poslovne komponente (ADF BC) pružaju poslovne usluge koje su odgovorne za komunikaciju sa tabelama baze podataka i validaciju korisničkog unosa u bazu. Na njega se nadovezuje Model sloj, koji povezuje korisnički interfejs sa poslovnim servisom, omogućava njegovu izmenu, a da to ne utiče na ostale delove aplikacije. Controller sloj kontroliše tok korisničkog interfejsa i često je uključen u navigaciju s jedne strane na drugu putem ADF task flow-a. View sloj je prezentacioni sloj i njega koristi krajnji korisnik za interakciju sa aplikacijom.

ADF BC (Business Components) su jedan od najvažnijih delova ADF-a. One omogućavaju da se uz poznavanje teorije o relacionim bazama podataka i SQL jezika kreira deo logike iz baze koji je potrebno preneti na aplikacioni sloj. Entitet, jedna od tri najvažnije komponente, predstavlja tabelu u bazi podataka. Entity objekti mogu biti međusobno povezani asocijacijama, vezama koje reprezentuju strane ključeve, ali i ostala ograničenja u bazi.
View se kreira nad jednim ili više entity objekata ili na SQL upitu. Kao što entity objekti mogu biti spojeni asocijacijama, tako view objekti mogu biti povezani linkovima – oni predstavljaju takozvanu master-detail vezu između objekata. Aplikacioni modul enkapsulira instance view objekata i metode poslovnih servisa koje su potrebne za njegov rad.

Korišćenjem ADF-a smanjuje se kompleksnost razvoja J2EE aplikacija tako što je obezbeđen vizuelni i deklarativni razvoj. Ovakav pristup minimizira potrebu za pisanje koda i smanjuje vreme potrebno za učenje.
Programerima je omogućeno da naprave sopstveni izbor komponenti koje žele da koriste u svojoj aplikaciji.