Reference

EPS

EPS JP Elektrodistribucija Beograd
Masarikova 1-3
11000 Beograd
www.edb.co.rs

Osnovni ugovor je potpisan 16.11.1999. godine i imao je za osnovni cilj rešavanje "problema 2000-te" u funkcionisanju programskih sistema materijalno-finansijskog poslovanja prelaskom na novu tehnologiju. Nakon toga potpisana su 4 aneksa, od kojih je poslednji za adaptivno održavanje. Svi ugovoreni poslovi su u potpunosti realizovani prema usvojenim dinamičkim planovima i programski sistemi su u punoj eksploataciji.

Integrisani sistem materijalno-finansijskog poslovanja čine sledeći programski sistemi:

  • Finansijsko knjigovodstvo
  • Finansijska operativa
  • Zarade
  • Upravljanje troškovima (Pogonsko knjigovodstvo)
  • Nabavka
  • Skladišno poslovanje
  • Prodaja (Modul usluge)
  • Osnovna sredstva
  • Sitan inventar

Sistem je realizovan korišćenjem ERWin CASE alata i dokumentovan projektnom i korisničkom dokumentacijom prema metodama SSA (Strukturna sistem analiza) i PMOV (Prošireni model objekti-veze). Aneksom 1 osnovnog Ugovora ugovorena je i realizovana dopuna dokumentacije modelima zastupljenim u UML-u. Za izradu UML modela korišćen je Rational Rose CASE alat.

Sistem je implementiran u Oracle relacionom okruženju u klijent/server arhitekturi. Klijenti su personalni računari koji rade pod Windows operativnim sistemom, a aplikativni softver na njima je realizovan korišćenjem Oracle Developer 2000 R2.1 skupa razvojnih alata.

JP "Elektrodistribucija-Beograd" ima pravo korišćenja izvornog koda softvera. Pored izvornog koda softvera, Breza je isporučila kompletnu projektnu i korisničku dokumentaciju i izvršila transfer tehnologije izvodjenjem dva ciklusa obuke za dve grupe informatičara JP "Elektrodistribucija-Beograd". Jedan ciklus obuke je trajao oko 50 radnih dana i obuhvatao je metodološke pristupe razvoju IS, razvoj aplikacija u relacionom klijent/server okruženju, pregled i korišćenje CASE alata i radnu obuku (workshop).

Povratak

 

Java_specialization

oracle-aep

pearson vueISO 9001

 

itmark

xsme-seal-serbia